Lonjsko Polje

Park prirode sa tri Posebna ornitološka rezervata
Pod zaštitom Nature 2000 i Ramsarske konvencije

Pogledaj detaljniju analizu

Facebook
Twitter

Lonjsko polje najveće je zaštićeno močvarno područje u Hrvatskoj i cijelom dunavskom slivu. Prostire se na površini od 505,6 četvornih kilometara (195,2 četvornih milja), proteže se duž rijeke Save od područja istočno od Siska, donjeg toka rijeke Lonje po kojoj je i dobila ime, do područja zapadno od Nove Gradiške, duž toka rijeke Veliki Strug.

Park prirode Lonjsko polje, kao močvarno područje, jedno je od najugroženijih staništa u svijetu. Jedno je od najvećih zaštićenih močvara ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom dunavskom slivu. Uvršten je na takozvani Ramsarski popis močvara od međunarodnog značaja, posebno kao stanište ptica močvarica.

Prema kriterijima Direktive o pticama Europske unije ovo područje spada u Important Bird Areas (IBA). Sastoji se uglavnom od tri polja: Lonjsko, Mokro i Poganovo polje.

Park prirode proglašen je 6. ožujka 1990. godine.

Također, Lonjsko polje  je u potpunosti  zaštićeno međunarodnom eko ​​mrežom Natura 2000 i uvršten na tzv. Ramsarski popis močvara od međunarodnog značaja, posebno kao stanište ptica močvarica.

U sklopu parka prirode Lonjsko polje nalaze se tri posebna ornitološka rezervata: Rakita, Đol Dražiblato i Krapje Đol.

Ukupno  102 područja Lonjskog polja nalaze se u  okviru zaštite Natura 2000, broj vrsta iz članka 4. Direktive 2009/147/EZ i popisanih u Prilogu II. Direktive 92/43/EEZ.

Većim dijelom Parka prirode upravlja državna tvrtka Hrvatske šume d.o.o. koji su i najodgovorniji za krčenje najvećeg dijela šumskih površina.

Pregledom satelitskih snimki na području zaštićenom međunarodnom eko ​​mrežom Natura 2000, u razdoblju od 2009. do 2019. godine, uočeno je krčenje šuma na ukupno 7.266 ha.

(Ili 72.660.000 m2 što je, za usporedbu, površina 14.542 nogometna igrališta).