Primjer analize dokumenata

Izračun manjka drvne mase

Facebook
Twitter

Prije početka gospodarenja tijekom naredne dekadom, a po prestanku važenja stare Osnove gospodarenja, Hrvatske šume d.o.o. su za svaku pojedinu gospodarsku jedinicu dužne ishoditi odobrenje Ministarstva poljoprivrede i Suglasnost Ministarstva energetike i održivog razvoja (ex. Ministarstvo zaštite okoliša) da je Osnova izrađena u skladu sa Planom upravljanja područjem ekološke mreže .

U ime ministarstva poljoprivrede prijedlog nove Osnove gospodarenja pregledava posebno, stručno povjerenstvo koje donosi stručno Mišljenje i prijedlog davanja odobrenja Ministarstvu poljoprivrede.

GOSPODARSKA JEDINICA SLJEME – MEDVEDGRADSKE ŠUME
Natura 2000

Park prirode
Uprava šuma Podružnica Zagreb
Šumarija Zagreb

Gospodarska jedinica Sljeme – medvedgradske šume, jedna je od tri gospodarske jedinice šumarije Zagreb, koja se nalazi na centralnom dijelu, južnoj i jugozapadnoj strani Medvednice.

Rok važenja Osnove gospodarenja 2008. – 2017. godine istekao je 31.12.2017. godine. Hrvatske šume d.o.o. bile su dužne izraditi novi plan – gospodarsku osnovu, kako bi se šumom i šumskim zemljištem nastavilo gospodariti na zakoniti način, na temelju propisanih radova za gospodarsko polurazdoblje I/1, dakle za period 1.1.2018 – 31.12.2027. godine.

Hrvatske šume d.o.o., su tek 17.9.2019. godine dobile rješenje Ministarstva poljoprivrede kojim se odobrava nova osnova gospodarenja, te je evidentno da su Hrvatske šume d.o.o u periodu od 1.1.2018. do 17.9.2019. godine gospodarile na osnovu starih, nevažećih osnova gospodarenja.

Dakle, nepune dvije godine Hrvatske šume postupale su suprotno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske (Zakon o šumama, Pravilnik o uređivanju šuma, Pravilnik o doznaci stabala, Zakon o zaštiti prirode, itd…).​

Prilikom izrade Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Sljeme-Medvedgradske šume ustanovljena je ukupna drvna masa u iznosu od 675.557 m3 ili 288m3/ha.​

Računska kontrola za razdoblje 1.1.2008. – 31.12.2017. godine prikazana je u Uređajnom zapisniku Osnova gospodarenja, sa slijedećim podacima:

Enormni manjak drvne mase u iznosu od 136.277 m3 u ovoj gospodarskoj jedinici, utvrđen inventarizacijom šuma prilikom redovne obnove Osnove, stručno povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede pokušava obrazložiti time što je, kako navode, bila pogrešno utvrđena količina drvne mase prilikom izrade prethodne osnove, dakle, kako proizlazi, početno stanje iz ove nove računske kontrole je pogrešno utvrđeno.

Stručno povjerenstvo ministarstva u točki 4. Zapisnika o pregledu prijedloga novih Osnova gospodarenja između ostalog navodi:

„Prema podacima proteklog Programa gospodarenja za gospodarsku jedinicu „Sljeme –medvedgradske šume“ izmjereno stanje drvne zalihe 2008.godine bio je 8,3% veće od očekivanog stanja“.

Zeleni odred utvrdio je da je početno stanje 2008. godine bilo veće za samo 3,13%, što pokazuje i računska kontrola za polurazdoblje 1998.-2007.godinu. Razlika od 5.17 % koju povjerenstvo prikriva u ovom slučaju iznosi 42.251 m3.

Također, uočavamo kako stručna komisija enormni manjak drvne mase pokušava opravdati „stručnim zaključkom“ kako bi u računsku kontrolu trebalo uračunati i učešće ležećih stabala kojih sada ima oko 1.5% sveukupne drvne zalihe, a kojih vjerojatno (?!) nije bilo prije oluje. Dakle, pretpostavkom protiv utvrđenja.​

Najbolji i najtočniji pokazatelj činjeničnog stanja je iskazati utvrđenu drvnu masu po hektaru za godinu početka važenja osnove gospodarenja, pa je tako 1998. godine 291m3/ha, 2008. godine 312 m3/ha, po izvanrednoj reviziji 2011. godine 335 m3/ha, po izvanrednoj reviziji 2015. godine 336 m3/ha, a po novoj Osnovi 288 m3/ha.

Evidentno je da je nakon 20 godina gospodarenja gospodarskom jedinicom „Sljeme-Medvedgradske šume na Medvednici“ drvne mase manje nego što je bilo na početku, a pogotovo je zastrašujući pad od revizije 2015. godine do nove osnove, sa 336 m3/ha na 288 m3/ha!

U gospodarskoj jedinici „Sljeme –medvedgradske šume“ u periodu 1.1.2008.– 31.12.2017. ostvarene su pojedine vrste prihoda kako slijedi:

U glavnom prihodu izvršen je prihod na 97% propisanih površina, a izvršenje po propisanim masama iznosi 66%.

Uočavamo veliko odstupanje u odnosu površine koja je prikazana kao površina sječe i drvne mase posječene na tim površinama. Upitno je jesu li radovi prikazani kao izvršeni na propisanim površinama doista i izvršeni, ili nisu izvršeni u obimu koji nalaže propis pojedinog odsjeka.

Prethodni prihod je realiziran na 94.9 % propisanih površina, te ponovno uočavamo ozbiljno odstupanje jer je realizirana drvna masa sa izvršenjem od samo 82,2% propisa sječe.

Slučajni prihod iznosio je 51.708 m3 drvne zalihe i odnosi se na kalamitete uzrokovane vjetrolomima. Predsjednik Uprave šuma Podružnice Zagreb Damir Miškulin u medijima je iznosio podatak o šteti koju je prouzročio vjetrolom u iznosu od od 40.000 m3, što predstavlja ozbiljnu razliku od 11.708 m3 u odnosu na količinu prikazanu u Slučajnom prihodu.

Ukupno, u gospodarskoj jedinici „Sljeme –medvedgradske šume“ posječeno je 135.567 m3 a od toga je 38% (51.708 m3) slučajni prihod, koji je morao biti, a prema našim saznanjima, nije pregledan, niti odobren ikakvim rješenjem inspekcije ili resornog ministarstva.

Za ovu Osnovu gospodarenja Hrvatske šume su podnijele zahtjev za odobrenje osnove i prije održanog javnog uvida i javne rasprave, što je uz ishođenje Suglasnosti iz zakona o zaštiti prirode bio osnovni uvjet za podnošenje zahtjeva za odobrenje Osnove gospodarenja. Osnova je trebala biti napravljena za gospodarenje početkom 2018. godine ali je odobrena tek 17.9.2019.godine. Dakle nesporno je da gospodarenje šumama i šumskim zemljištima kroz nepune dvije godine, nije bilo na temelju pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske, Zakon o šumama, Zakon o zaštiti prirode, Pravilnik o uređivanju šuma, Pravilnik o doznaci stabala itd…

Izrađivač osnova, Hrvatske šume d.o.o. za katastrofalni manjak drvne mase od 136 277 m3 ili 16,7% u odnosu na očekivanu drvnu masu u dokumentu ne nudi nikakvo obrazloženje.

Analizirajući enormni manjak drvne zalihe u gospodarskoj jedinici Sljeme-Medvedgradske šume Zeleni odred koristio je sljedeće dokumente:

1.

Zahtjev Hrvatskih šuma doo Ministarstvu poljoprivrede za davanje suglasnosti na Program upravljanja gospodarskom jedinicom s Planom upravljanja područjem ekološke mreže od 21.12.2018.​

2.

Zahtjev Hrvatskih šuma doo Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za davanje suglasnosti na nacrt Programa upravljanja jedinicom upravljanja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže od 21.12.2018.​

3.

Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na nacrt Programa upravljanja jedinicom upravljanja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže od 17.09.2019.

4.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede o suglasnosti na Program upravljanja jedinicom upravljanja s Planom upravljanja područjem ekološke mreže od 17.09.2019.

5.

Zapisnik Povjerenstva Ministarstva poljoprivrede o razmatranju prijedloga Plana upravljanja jedinicom upravljanja od 30.08.2018.​

U ovom dokumentu vidljivo je da Ministarstvo poljoprivrede, koje nam je dostavilo ovaj dokument, prikriva identitet izrađivača i potpisnika dokumenta, što je suprotno Zakonu o javnim službama, jer su Hrvatske šume doo državno i javno poduzeće te svi podaci vezani uz njegovo poslovanje moraju biti javni!

6.

Kopija tablice računovodstvene kontrole iz Uređajnog zapisnika Osnove gospodarenja za gospodarsku jedinicu Sljeme – Medvedgradske šume.